Pomoc w uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę


plany na biurku

Oferujemy pomoc w uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. Możesz powierzyć nam dopełnienie wszelkich formalności związanych z tą procedurą.

Usługa obejmuje:

  • wypełnienie wniosków oraz formularzy i złożenie ich we właściwych urzędach / instytucjach
  • współpracę z geodetami i geologami opracowującymi niezbędne mapy i badania gruntu
  • uzyskanie warunków przyłączeniowych od dostawców mediów
  • odbiór pozwolenia z urzędu i przekazanie go inwestorowi

 

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o pozwolenia na budowę?

  • 3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  • potwierdzenie, że projektant jest wpisany do rejestru właściwej izby samorządu zawodowego
  • decyzję o warunkach zabudowy (WZ) (jeżeli została wydana) lub wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)
  • dowód uiszczenia wpłaty skarbowej

Pozwolenie na budowę wydawane jest przez organ administracji samorządowej takiej jak - Starosta lub Prezydenta Miasta.